My Birthday Party aka Lolah party

My Birthday Party aka Lolah party
past 11 months ago

Sat, Oct 7. 4:00AM - 4:00PM

Mulungu Beach, Munyonyo, Uganda Kampala, Uganda

Event Details

Cebrating My Birth day of 23yrs