JUJA FAITH HARVEST CHURCH,, JESUS WAIK

JUJA FAITH HARVEST CHURCH,, JESUS WAIK
past over 3 years ago

Sat, Jan 24. 5:00AM - 8:00AM

Juja, Central, Kenya Juja, Kenya

Event Details

JESUS WALK , 24 JANUARY 2015