NAGAR KIRTAN FOR VAISAKHI CELEBRATION AND PRAYING FOR PEACE IN KENYA

NAGAR KIRTAN FOR VAISAKHI CELEBRATION AND PRAYING FOR PEACE IN KENYA
past about 3 years ago

Starts: Sunday, 26 April, 2015 06:30am

Ends: Sunday, 26 April, 2015 10:30am

Event Details

Sikh Youth Kenya Invites You all For Nagar Kirtan for Vaisakhi Celebration and for Peace, Love & Unity In Kenya.

From Siri Guru Singh Sabha Nairobi to Siri Guru Singh Sabha South C Khalsa School