ABCZ Youth Conference

ABCZ Youth Conference
past about 1 year ago

Starts: Friday, 14 April, 2017 02:00pm

Ends: Monday, 17 April, 2017 05:00pm

Event Details

23 February 2017

________________________________ Baptist Churches
Tinokukwazisai nemuzita reMuponesi wedu Jesu Kristu tichikushuvirai mufaro mose.
Tinoda kukuzivisai nekukoka vechidiki kumusangano wemaYouth eAfrican Baptist Churches in Zimbabwe uchaitika paEaster Holiday yegore rino sezvinotevera:
Dates: 14-17 April 2017
Venue: Zimbabwe Theological Seminary (Gweru)
Mari yemusangano: $10 pamuyouth oga oga.
***** Bhadharai mari kutanga ikozvino kusvika musi wa9 April 2017. Mari inozouya 9 April yapfuura inofanira kuuya yava $12-00. Chirikunyanya kukosha apa ndechekuti ngatibhadharei paine nguva kuti musazobhadhara yawanda.
***** Tinokumbirawo machechi vane vana vanodarika 5 vauyewo nemaAdvisors avo uye tinokumbira machechi abhadharire maadvisor mari dzeTransport nemari yemusangano.
***** Kana muine mibvunzo musazeza kutaura nesu.

_________________ ________________ _____________
Ruvimbo Mukandatsama Wycliff Chigogo Rev. P. Mudzidzi
Secretary 0776093258 President 0777522100 Director 0772833491